MASJID GHAZAL AL AFTHAR

IBADAH

SholatWajib Berjama’ah

  1. Membiasakan anak didikdisiplin sholat berjamaah
  2. c. Melatihanakdidik menjadimuazin dan imamsholatberjamaah d. SholatSunnah(Mmembiasakananakdidikmelaksanakansholat sunnah :rawatib, Dhuha,tahjjud dan sholatsunnah lainnya).
  3. e. PuasaSunnah(Membiasakananakdidikmelaksanakanpuasa sunnah Senin dan Kamis).
  4. f. DzikirdanDo’a(MembiasakananakdidikmengamalkanDzikir

dan Do’a).